شرح وظایف کارکنان اموراداری :

 

 

نادر حسینوند:                                                                                                    اسماعیل طالبی:

                                                                                                       

   تشکیل پرونده و صدور احکام استخدام پیمانی                                                                                     صدور کلیه احکام پرسنل رسمی پیمانی و تبصره 3 و 4

   بازنشستگی                                                                                                                                     بررسی، پیگیری، اصلاح سنوات پرسنل وصدور خلاصه سوابق پرسنل

   صدور احکام رسمی، پیمانی و قراردادی                                                                                               چک کردن و اصلاح مشکلات پرسنل نسبت به موارد حکم

   چک کردن پرونده های ورودی                                                                                                           چک کردن پرونده های پرسنل ورودی و صدور نامه های مربوطه

   نقل و انتقالات کسورات طرح                                                                                                            رابط سامانه کارمند ایران

   پیگیری پرسنل ماموریتی و انتقالی

   پاسخگویی و راهنمایی پرسنل

 

 

خانم خلف نوره :                                                                                                 خانم فاتحی :

 

   محاسبه و تنظیم صورتجلسات ارتقا طبقه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی                                                امور مربوط به پرسنل طرحی : تشکیل پرونده     

   محاسبه و تنظیم صورتجلسات ارتقا رتبه پرسنل قراردادی                                                                                                                   ثبت در سامانه آذرخش و صدور حکم

   احتساب مدرک و تغیرر عنوان پرسنل رسمی ، پیمانی و قراردادی                                                                                                         ثبت در سامانه آواب

   محاسبه سنوات تجربی پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی                                                                                                                   مکاتبات مربوط به پرسنل طرحی

   ادمین سامانه قاصدک                                                                                                                       امور مربوط به پزشکان :          تشکیل پرونده 

   کمیته اداری کارکنان (پیگیری و مکاتبات کلیه درخواست های پرسنل)                                                                                                  ثبت در سامانه آذرخش و صدور حکم

   صدور گواهی پاداش کرونا جهت کلیه پرسنل بیمارستان                                                                                                                    ثبت در سامانه آواب

   مکاتبات اداری ، چاپ احکام و پاسخگویی به مراجعین                                                                                                                      مکاتبات مربوط به پزشکان

                                                                                                                                                                                                   آمار ماهانه مربوط به پزشکان

 

 

خانم سخاوت :                                                                                           هادی بنواری:

 

   تبدیل وضعیت کلیه پرسنل پیمانی                                                                                                     ارسال نامه های اداری به بخش های مختلف

   ارزشیابی سالانه کلیه پرسنل                                                                                                              ارسال و مراسلات اداری به ادارات و اداره پست مرکزی

   صدور گواهی حق مهدکودک پرسنل                                                                                                    انجام تمام نامه نگاری های اداری در اتوماسیون

   رابط اعتباربخشی واحد منابع انسانی                                                                                                   قرارداد کار دانشجویی پرستاری

   رابط سامانه کارمند ایران                                                                                                                   برنامه پزشکان

  مکاتبات اداری ، چاپ احکام و پاسخگویی به مراجعین     

 

 

محبوبه رجبی:

 

   پرسنل شرکتی :  مکاتبات مربوطه

                          آمار مربوط به شرکتی ها

   احتساب سنوات تجربی پرسنل :

                        مکاتبات و بارگذاری مدارک در سامانه جهت محاسبه سنوات و ارسال به معاونت توسعه

   ارتقا رتبه و محاسبات پرسنل رسمی-پیمانی : 

                        بارگذاری مدارک در سامانه مهندسی مشاغل و ارجاع به معاونت توسعه

                        دریافت صورتحساب و چاپ جهت صدور احکام

   ارتقا طبقه پرسنل رسمی - پیمانی :           

                        بارگذاری مدارک در سامانه مهندسی مشاغل و ارجاع به معاونت توسعه

                        دریافت صورتحساب و چاپ جهت صدور احکام

   رابط امور ایثارگری پرسنل پرسنل قراردادی، شرکتی، طرحی

   همکاری در خصوص سامانه قاصدک

   چاپ احکام و پاسخگویی به مراجعین 

 

 

شماره های تماس :  

06142422041-49   داخلی  386 و 387

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب