گام شماره 1
« پرسشنامه رضایت سنجی بیماران سرپایی »
مدد جوی گرامی : این پرسشنامه جهت اطلاع از نظرات شما در مورد خدمات ارائه شده در بیمارستان و بخش می باشد . لطفاً با دقت به همه سوالات زیر پاسخ دهید . جوابهای شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند .
گام شماره 2
* پرسشنامه *
« نگهبان »
« پذیرش و صندوق »
« پزشکان معالج »
« کادر پرستاری »
« تصویربرداری »
« بهداشت و نظافت »
« امکانات رفاهی »
« داروخانه »
« حقوق بیمار »
« کلام آخر »
« با تشکر »
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب