«    واحد پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی   »

 

 

نام و نام خانوادگی سوپروایز مسئول: مریم نصراله پرچه خواری

تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

سوابق اجرایی: 

8 سال خدمت در بخش ویژه ای سی یو

2سال  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار  

2سال  مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی

و از سال 97 خدمت در سمت سوپروایزر کنترل عفونت

 

شماره تماس : 

بیمارستان 49-42422040   

داخلی 430

 

 

معرفی : 

سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع بوده و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است. نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد . 

 

شرح وظایف:

1.تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارشهای آزمایشگاه به منظور تکمیل فرمهای مربوطه ،به عبارتی نظارت و مراقبت ، تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان

2.درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکانهای مشکوک به عفونت

3.همکاری و مشورت در بکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخشها

4.نظارت برنحوه اجرای روشهای ضدعفونی و نظافت طیق استانداردهای موجود

5.آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونتهای بیمارستانی از طریق سمینار و تهیه مقالات آموزشی 

6.ترتیب و شرکت جلسات آموزشی با پرستاران در تمامی شیفتها به صورت کارگاههای بحث و گفتگو و نیز تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسایی ، پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخشها

7.نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملها و پیشنهادات کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی های خود به گروه کنترل 

8.شرکت فعال و منظم در جلسات گروه و کمیته  کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته  به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی در جهت کنترل عفونت

9.حضور مستمر در زمینه تدوین خطی مشی ها و روشهای کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتباربخشی بیمارستانها و ارائه چک لیست های نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خط مشی های اختصاصی کنترل عفونت

 10.شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش

 11.بکارگیری نتایج پژوهش ها ومطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی

 12.همکاری در توسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ،دانشجویان وسایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری وکنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

13.مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی(کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون ،اجرای فرآیند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه  

14.ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

15.بازدید مستمر از بخش های مختلف بیمارستانی بر اساس برنامه ریزی انجام شده برای کشف موارد جدید احتمالی وپیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

16.تهیه وتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه وسایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته عفونت

17.نظارت وارزشیابی از اجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی وگزارش نتایج به کمیته مزبور

18.نظارت وکمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود

19.همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق،کنترل وارزشیابی وبروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی  20.شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارش ودریافت دستورالعمل های اجرایی 

 

 

سایر پرسنل:

خانم شهزاد عندلیب       کارشناس کنترل عفونت

خانم ندا زکالوند نژاد       کارشناس کنترل عفونت

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب