«   بهداشت محیط و حرفه ای   »

 

 

 

مسئول واحد : حجت اله رمضانی مطلق

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

سوابق اجرایی:

 -مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای از سال 1385 تاکنون

 -دبیر کمیته زیباسازی از سال 1386 تا 1390

 -عضو شورای اداری از سال 1388 تا 1390

 -دبیر کمیته حفاظت و بهداشت کار از سال 1386 تا 1390

 -دبیر کمیته بهداشت محیط از سال 1386 تاکنون

 -مسئول مدیریت پسماند بیمارستان از سال 1391 تاکنون

 

شماره تماس:

بیمارستان      49-06142422040

بهداشت محیط  »      309

بهداشت حرفه ای   »  453

 

زیرمجموعه واحد بهداشت:

واحد بهداشت محیط ،  بهداشت حرفه ای ، مدیریت پسماند ، رختشویخانه و معاینات شغلی

 

شرح وظایف:

 

 الف) شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان:

 

 -جمع‌آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای موردنیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان

 -شناخت ،‌دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان

 -انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 -اجرا و پیگیری و نظارت براعمال مفاد آئین نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده درحیطه وظایف

 -تشکیل و شرکت در جلسات وکمیته های علمی ، تخصصی،‌اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

 -انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهای عمل و زایمان ـ بخشها ـ تأسیسات آب و فاضلاب و آشپزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ـ سرویسهای بهداشتی و رختشویخانه

 -نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل :

             شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . 

 -نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 -نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع‌آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

 -برنامه ریزی نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا و بهره برداری مناسب از سیستم گرمایش و سرمایش (تهویه) بیمارستان .

 -نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا، ضدعفونی کننده وپاک کننده بیمارستان

 -نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی.

 -کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی از قسمتهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب ـ فاضلاب.

 -پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط.

 -نظارت بر شرایط بهداشت حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان .

 -برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان .

 -برنامه ریزی و نظارت  درجهت  کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان موذی  .

 -برنامه ریزی نظارت و پیگیری گندزدایی ـ سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی.

 -نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشویخانه .

 -پیگیری انجام ‌آزمایشات و معاینات کارکنان بطور کلی وخصوصاً در معرض عوامل زیان آور از جمله : پرتوکاران و رفع نواقص ایمنی و حفاظتی بخش پرتوپزشکی با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط.

 -تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

 -مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان .

 -نظارت و کنترل و ییگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه .

 -ثبت فعالیتها و تنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی .

 -انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 -فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

 

 

   ب)  شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 

 - آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه ای در بیمارستان و موارد مرتبط با سلامتی کارکنان

 -تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار

 - ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیری

 -شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ، شیمیایی ،  ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار

 -برنامه ریزی و پیگیری جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی

 -بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها

 - همکاری با مسئولان در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار

 -پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه

 -تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره ای  (برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط

 -اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند

 -ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین و تجزیه و تحلیل موارد و ارایه درکمیته ایمنی و بهداشت کار

 -نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

 -کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب)

  -بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای ایجاد شده

 -آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق

 -بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره

 -آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه ای و محیط زیست ازجملهOHSAS ،ASSESMENT RISK، HSE و ..

 -تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه بینابینی و تولیدی (MSDS)

 -تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان بصورت مدون

 

 

سایر پرسنل:

1- مهندس طوبی گنجعلی وند               کارشناس بهداشت محیط (واحد بهداشت محیط)

2- مهندس زهرا خادم الرسول               کارشناس بهداشت محیط ( واحد بهداشت محیط)

3- مهندس سپیده پیری                       کارشناس بهداشت محیط (واحد بهداشت محیط)

4- مهندس نوشین بیرانوند                    کارشناس بهداشت محیط (واحد رختشویخانه)

5- مهندس پریسا پورعرفان                   کارشناس بهداشت حرفه ای (واحد بهداشت حرفه ای- واحد معاینات شغلی )

6- مهندس پریا صباغیان                      کارشناس بهداشت حرفه ای (واحد بهداشت حرفه ای- واحد معاینات شغلی )

 

موقعیت مکانی:

ساختمان اصلی بیمارستان طبقه زیرزمین

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب