ارزش ها (Values):

 

تلاش ما بر این است که برای رسیدن به اهداف و آرمان های خود در چهارچوب این ارزشها گام بر داریم :

 

 

 

 1. بیمار محوری
 2. مشارکت و همدلی با ارباب رجوع و رعایت منشور حقوق بیمار
 3. ارتقا سلامت مراجعین و کارکنان
 4. انسجام و هماهنگی ارائه خدمات
 5. توانمند سازی کارکنان
 6. مسئولیت پذیری
 7. پاسخگویی سریع
 8. وجدان کاری
 9. عدالت محوری
 10. قانون مداری
 11. دوستدار کودک و مادر
 12. دوستدار محیط زیست
 13. حفظ و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب