«    آموزش کارکنان   »

 

 

نام و نام خانوادگی سوپروایز مسئول: مریم شمس

 تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

سوابق اجرایی : 

سوپروایزر آموزش کارکنان از سال 1396 تاکنون

سرپرستار بخش جراحی مغز و اعصاب به مدت 3 سال

سرپرستار بخش ICU1 به مدت 3 سال

پرستار ICU1 به مدت 10 سال

 

شماره تماس:

06142422040-49 داخلی 304

 

 

معرفی واحد :

سوپروایزر آموزش مسئولیت فعالیتهای آموزشی وپژوهشی پرسنل درمانی وکلیه رده های مختلف  مرکز آموزشی درمانی راتحت نظارت مدیر خدمات پرستاری و معاونت آموزشی دانشگاه (EDO) بر عهده دارد.

 

شرح وظایف :

1-همکاری ومشارکت درنظارت وکنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

2-پیشنهاد تهیه کتب ،جزوه،فیلم وپمفلتهای آموزشی

3-ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیتهای آموزشی

4-هماهنگی وبرنامه ریزی جهت برگزاری دورههای آموزش مداوم کارکنان

5-تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات وآگاهی پرسنل (استانداردها،گاید لاینها،دستورالعمل هاو...)

6-همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی،کنترل عفونت وآموزش به بیماردر امر آموزش پرسنل

7-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

8-تعیین وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیتهای آموزشی

9-ثبت وگزارش کلی فعالیتهای آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

10-مشارکت در برنامه های بازدید وارزیابی بیمارستان وجلسات آموزشی مرتبط با رده های مختلف سازمانی

11-تعیین وانداره گیری شاخص های آموزش وگزارش تحلیلی واقدامات اصلاحی مربوطه

12-ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده واطلاع  رسانی به مسئولین ذیربط جهت اقدامات اصلاحی لازم

13-بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان ومددجویان با همکاری دفتر بهبود کیفیت در برنامه های آموزشی

14-مشارکت در کمیته آموزش وپژوهش وگزارش فعالیتهای آموزشی ومسائل ومشکلات مرتبط

15-طراحی واجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت

16-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقرارت اداری،استانداردهای مراقبتی ،وسایل وتجهیزات

17-برگزاری برنامه های آموزشی در قالب کارگاه های عملی،وبینارهای آنلاین ،آزمون های الکترونیک،سمینارهای حضوری و آموزش های درون بخشی،آموزشهای عملی کاربا تجهیزات و...

18-تهیه چک لیست های ارزیابی عملکرد پرسنل و تدوین فرآیندهای آموزشی مطابق با سنجه های اعتباربخشی

19-هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان

20-همکاری با دانشکده های پرستاری ومامایی در راستای برنامه های آموزشی

 

سایر پرسنل:

خانم ندا افروزی فر   کارشناس پرستاری

 

موقعیت مکانی واحد :

دفتر پرستاری

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب