«   آموزش به بیمار  و ارتقای سلامت همگانی   »

 

 

نام و نام خانوادگی سوپروایز مسئول: الهه جرجانی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

شماره تماس:

06142427150

06142422041-49  داخلی 363

 

 

معرفی :

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز به یادگیری را بیشتر می نماید ودر همین راستا آموزش به بیمار و خانواده یکی از وظایف مهم  پرستار و پزشک وسایر کادر درمان  در مراکزدرمانی می باشد.

آموزش به بیمار فرایندی بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط بیمار وپزشک برای کمک به بیمار  جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه درمورد بیماری و روشهای کنترل و کنارآمدن هرچه بهتر بیمار و خانواده  با بیماری  و روشهای خودمراقبتی  می باشد.

دفتر آموزش و ارتقای سلامت واحدی در بیمارستان است که پایه های آن بر مبنای آموزش به بیمار بنا شده است و سوپروایزر آموزش سلامت ، مسئولیت آموزش به بیمار را تحت نظارت مدیر پرستاری بر عهده دارد.

 

 

سیاست های کلی آموزش به بیمار و همراه :

- مدیریت هدفمند آموزشها برای بیماران و همراهان و کارکنان در راستای ارائه خدمات پرستاری و آموزش و ارتقای سلامت سلامت همگانی

- تامین نیازهای آموزشی بیماران به منظور ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبود و خود مراقبتی

 

        اهداف اختصاصی آموزش به بیمار:

            - افزایش رضایتمندی

            - کاهش اضطراب

            - کاهش دوره ی بستری

            - کاهش مراجعات مکرر

            - کاهش هزینه های درمان

            - بهبود کیفیت زندگی

            - کاهش بروز عوارض

            - افزایش توانمندی در برنامه خود مراقبتی

            - افزایش و بهبود  کیفیت خدمات بالینی

 

          هدف نهایی آموزش به بیمار :

            کمک به بیمار و خانواده به منظور یادگیری  برنامه ی مراقبت از خود و و پذیرش مسئولیت در زمینه سلامت بیمار

 

* در هریک از بخشهای بیمارستان دکتر گنجویان تمامی کارکنان اعم از پزشک،پرستار،ماما ،منشی،فیزیوتراپ،کارشناس تغذیه ،کمک پرستارو...ملزم به آموزش به بیمار در حیطه ی کاری خود می باشند.

* آموزش ها به صورت چهره به چهره،ارائه محتوی آموزشی،پخش فیلم،آموزش های گروهی و...می باشد.

 

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت:

- توانمندسازی و حمایت از برنامه های آموزش به بیمار

- طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت آموزش به بیمار

- پایش و ارزشیابی مستمر بخشهای بستری و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزشهای ارائه شده

- بررسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمارو برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز

- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به بیمار

 

موقعیت مکانی واحد:

طبقه همکف انتهای راهروی اصلی،جنب بخش پست سی سی یو

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب